Saba AN - ANN - HANN - MAN 1926

door Saba

HANN = Hochfrequenz Audion Niederfrequenz Niederfrequenz
MAN - Mehrfachröhre Audion Niederfrequenz

De gebruikte Mehrfachröhre is een Pentatron dubbeltriode.