Bush & Lane

Bush & Lane Piano Co., Holland, Michigan, USA.